China

Beijing, Great Wall, Summer Palace, Ming Tomb

Xian - Terracotta Warriors

Hangzhou - Westlake, Pagoda of Six Harmonies, Tea

Suzhou - Grand Canal, Tiger Hill Pagoda

Zhujiajiao - Water Village

Shanghai